[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Pytania i odpowiedzi na temat świadectw energetycznych

Opublikowano: 07.07.2010
image

Podstawowe informacje na temat świadectw energetycznych, w formie odpowiedzi na często zadawane pytania, przedstawiliśmy w numerze 2/2009 Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji [3]. Jednak nowelizacja Prawa Budowlanego z 27 sierpnia 2009 r. [12] spowodowała zmianę stanu prawnego. Przedstawiamy więc ponownie najistotniejsze zagadnienia, opracowane zgodnie z obecnymi przepisami.

1. W jakich sytuacjach wymagane jest świadectwo energetyczne?

Zgodnie z Prawem Budowlanym [7, 12] świadectwo energetyczne jest wymagane w przypadku oddawania budynku do użytkowania, jak również przeniesienia własności lub wynajmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Natomiast świadectwo nie jest wymagane dla budynków ani lokali mieszkalnych istniejących, nie przewidzianych do odsprzedaży ani do wynajęcia nowemu najemcy. Należy zwrócić uwagę, że w pierwszym okresie funkcjonowania systemu certyfikacji energetycznej, świadectwa energetyczne są skutecznie egzekwowane jedynie w przypadku oddawania budynku do użytkowania.

2. Od kiedy wymagane są świadectwa energetyczne?

Od 1 stycznia 2009.

3. Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat, chyba że, w wyniku przebudowy lub remontu, uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku.

4. Co jest podstawą wprowadzenia certyfikacji energetycznej budynków?


Wprowadzenie certyfikacji energetycznej budynków jest przewidziane przez Dyrektywę Europejską 2002/91/WE [6]. W celu realizacji Dyrektywy w Polsce, zostało znowelizowane Prawo Budowlane [7, 12] oraz wydano i znowelizowano rozporządzenia wykonawcze [8, 9, 10, 11, 13].

5. Czy są ustalone ceny świadectw energetycznych?

Przepisy prawa nie regulują cen świadectw energetycznych. Podobnie, jak w przypadku usług projektowych, decyduje o tym rynek.

6. Czy świadectwo energetyczne i audyt energetyczny oznaczają to samo?

Nie. Mimo, że świadectwa charakterystyki energetycznej i audyty energetyczne mają wiele cech wspólnych i dotyczą zbliżonej materii, to należy podkreślić, że są to zupełnie różnie dokumenty, tworzone w innych celach i nie należy ich mylić. Podstawowe cechy świadectwa charakterystyki energetycznej i audytu energetycznego porównano w tabeli 1.

Cechy wspólne
Ocena izolacyjności cieplnej.
Ocena stanu i sprawności:
 • źródła ciepła,
 • instalacji c.o.,
 • instalacji c.w.u.,
 • wentylacji.
Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło (energię).
Wskazanie możliwych usprawnień.
Różnice
   Audyt energetyczny  Świadectwo charakterystyki energetycznej
Cele  1) przygotowanie ekonomicznie
uzasadnionej termomodernizacji
budynku.
2) podstawa do uzyskania wsparcia
państwa dla termomodernizacji
1) ocena stanu obecnego budynku.
2) uzasadnienie ceny sprzedaży lub
wysokości czynszu
Oceniane
elementy
metody i koszt termomodernizacji jakość techniczna oraz zużycie energii
Częstotliwość
wykonywania
wykonanie jednorazowe przed
daną termomodernizacją
świadectwo ważne jest przez 10 lat
(ew. do zmiany charakterystyki energetycznej
w wyniku remontu lub przebudowy)
Wykonawca wykonawca dowolny wykonawca posiadający odpowiednie
uprawnienia
Weryfikacja weryfikacja wymagana przez
Bank Gospodarstwa Krajowego
lub podmiot upoważniony
weryfikacja nie przewidziana

TABELA 1. Cechy wspólne i różnice między świadectwem charakterystyki energetycznej i audytem energetycznym (na podstawie [1])

7. Czy świadectwo energetyczne i paszport energetyczny oznaczają to samo?
Tak. Pełna nazwa to świadectwo charakterystyki energetycznej. Świadectwa te określane są również w skrócie jako „świadectwa energetyczne” lub kolokwialnie, jako „certyfikaty energetyczne” albo rzadziej „paszporty energetyczne”.

8. Kto może sporządzać świadectwa energetyczne?
Prawo Budowlane [12] mówi (art. 5 ust. 8), że świadectwo energetyczne może sporządzać osoba, która:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej:
  • studia magisterskie
  • studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych,
 • nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Przy czym, Prawo Budowlane (art. 5 ust. 11) za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, uznaje ukończenie co najmniej rocznych studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Program takich studiów podyplomowych, powinien uwzględniać problematykę, objętą programem szkoleń określonym w drodze rozporządzenia i zatwierdzony przez ministra infrastruktury (art. 5 ust. 11).

9. Czy osoba sporządzająca świadectwa charakterystyki energetycznej budynków z tytułu posiadanych uprawnień budowlanych do projektowania musi być członkiem izby inżynierów budownictwa?
Nie, nie musi. W związku ze sporządzaniem świadectw energetycznych nie ma obowiązku przynależności do samorządu zawodowego. Sporządzanie Sporządzanie świadectw energetycznych nie jest wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

10. Na jakich zasadach prowadzone są szkolenia w zakresie sporządzania świadectw energetycznych?
Zasady przeprowadzania szkoleń i egzaminów ustala Rozporządzenie ministra infrastruktury z 21 stycznia 2008 r. [8]. Skrócony zakres programowy przedstawiono w tabeli 2. Szkolenie powinno trwać co najmniej 50 godzin, z czego przynajmniej 8 godzin powinno być poświęconych na ćwiczenia praktyczne, mające na celu nabycie umiejętności sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Na zakończenie szkolenia uczestnicy powinni samodzielnie wykonać świadectwo. Specyficzną grupę stanowią osoby z uprawnieniami projektowymi. Osoby te mogą wykonywać świadectwa z mocy ustawy i nie mają obowiązku przechodzenia dodatkowego szkolenia. Jednak również te osoby sygnalizują chęć wzięcia udziału w szkoleniach, chociaż w tym przypadku szkolenie może być ograniczone do uwarunkowań prawnych oraz metodyki wykonywania świadectw. Kursy tego typu nie muszą spełniać wymagań Rozporządzenia ministra infrastruktury z 21 stycznia 2008 r.

Zagadnienie Forma pracy Liczba godzin
Podstawy prawne wykład 2
Ocena stanu ochrony cieplnej budynku wykład 4
Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę wykład 4
Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji
z uwzględnieniem wymagań ochrony
przeciwpożarowej i akustycznej
wykład 10
Ocena instalacji oświetleniowej wykład 4
Metodyka obliczeń wykład
ćwiczenia
6
Metodyka opracowywania świadectw wykład
ćwiczenia
8
Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego ćwiczenia 8
Sprawdzian wewnętrzny 4
Razem 50

TABELA 2. Skrócony zakres programowy szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (na podstawie [8])

11. Ile kosztuje szkolenie tego typu?
Wysokość opłaty za szkolenie nie może być wyższa niż 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej). W roku 2009 wynagrodzenie to wynosiło 3 102,96 zł, czyli opłata za szkolenie w roku 2010 może wynosić maksymalnie ok. 2 170 zł. Ceny większości szkoleń różnią się w stosunkowo niewielkim zakresie (1500÷1800 zł). Dlatego warto spróbować dowiedzieć się, jaki jest ich poziom merytoryczny i tym kierować się przy wyborze konkretnego szkolenia.

12. Czy istnieje lista firm oferujących szkolenia tego typu?

Szkolenia tego typu ani firmy je prowadzące nie podlegają akredytacji i w związku z tym nie istnieje oficjalna lista szkoleń, upoważniających do podejścia do egzaminu.

13. Jak wygląda egzamin dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku?

Zasady przeprowadzania egzaminu reguluje Rozporządzenie ministra infrastruktury z 21 stycznia 2008 r. [8].
Egzamin składa się z:
 • części teoretycznej (120 minut), w formie testu jednokrotnego wyboru, obejmującego sprawdzenie znajomości zagadnień zawartych w programie egzaminu, którego zakres określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia [8],
 • części praktycznej (180 minut), sprawdzającej umiejętność sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.
Część teoretyczna (pisemna) egzaminu składa się z 80 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskuje się 1 punkt. Do drugiej części egzaminu przystępują osoby, które uzyskały co najmniej 60 punktów z części teoretycznej. W części praktycznej należy poprawnie sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej. W związku z tym istotne wydaje się nie tylko opanowanie wiedzy i odpowiednich umiejętności, ale również nabycie biegłości, która pozwoli wykonać świadectwo w założonym czasie (180 minut). Kandydaci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują świadectwo.

W razie negatywnego wyniku egzaminu minister określa termin, po którym kandydat może ponownie przystąpić do egzaminu. Termin ten nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 60 dni. W przypadku niezaliczenia tylko części praktycznej egzaminu, powtarza się tylko tę część.

14. Ile kosztuje egzamin?
Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury, wysokość opłaty za postępowanie egzaminacyjne nie może być wyższa niż 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego. Dla pierwszych egzaminów zostały ustalone następujące opłaty:
 • za pierwszy etap postępowania egzaminacyjnego 160 zł,
 • za egzamin 640 zł.
15. Czy istnieje lista studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectw energetycznych?

Tak. Wykaz taki dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury: www.mi.gov.pl. 16.

Czy po ukończeniu studiów podyplomowych istnieje obowiązek zdania egzaminu ministerialnego?

Nie. Zgodnie z Prawem Budowlanym ukończenie odpowiednich studiów podyplomowych uznaje się za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu ministerialnego. Natomiast trzeba zdać egzaminy przewidziane w programie danego studium.

17. Czy osoba sporządzająca świadectwa charakterystyki energetycznej budynków musi być ubezpieczona?


Tak. Od 31 grudnia 2009 r. osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej zobowiązana jest zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności, związanych ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.

18. Jaka jest suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia?

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra finansów z 28 grudnia 2009 r. [13], minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi równowartość w złotych 25 000 euro. Kwota w złotych ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym.

19. Ile kosztuje takie ubezpieczenie?


Ceny polis ubezpieczeniowych różnią się w bardzo szerokim zakresie – od kilkunastu do kilkuset złotych rocznie. Ceny zależą, m.in. od sumy ubezpieczenia oraz od tego, czy jest to ubezpieczenie zbiorowe, czy zawierane jest indywidualnie. Najtańsze są polisy zbiorowe, z minimalną sumą gwarancyjną, określoną w rozporządzeniu ministra finansów.

20. Czy świadectwo energetyczne może sporządzić właściciel danego budynku?

Nowelizacja Prawa Budowlanego z 27 sierpnia 2009 r. [12] wprowadziła ograniczenie w możliwości sporządzania świadectwa energetycznego przez właściciela budynku, lokalu lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Należy jednak zwrócić uwagę, że ograniczenie to dotyczy jedynie świadectw, przygotowywanych w związku ze sprzedażą bądź wynajmem, natomiast nie dotyczy świadectw opracowywanych w przypadku oddawania budynku do użytkowania. Czyli przykładowo, jeżeli osoba, posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych, wybuduje dom jednorodzinny, to może wykonać dla niego świadectwo w celu oddania budynku do użytkowania. Natomiast, jeżeli następnie postanowi sprzedać lub wynająć ten dom, to nie będzie mogła posługiwać się opracowanym przez siebie świadectwem.

Ograniczenie możliwości sporządzenia świadectwa energetycznego przez właściciela obowiązuje od 31.12.2009 r.

21. Audyty energetyczne są weryfikowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub podmiot upoważniony. Czy przewidziana jest również weryfikacja świadectw energetycznych?

Nie. Ustawodawca nie przewidział weryfikacji świadectw energetycznych.

22. Jakie najważniejsze zmiany wprowadziła nowelizacja Prawa Budowlanego z 27 sierpnia 2009 r.?

Główne zmiany wprowadzone Ustawą z 27 sierpnia 2009 r. [12] to:
 • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych,
 • zakaz wykonania świadectwa energetycznego dla właściciela budynku (z wyjątkiem oddawania budynku do użytkowania),
 • wprowadzenie rejestru osób, które utraciły uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych,
 • obowiązek przechowywania wykonanych świadectw przez 10 lat,
 • obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez osoby sporządzające świadectwa energetyczne,
 • sporządzanie świadectw energetycznych także dla poszczególnych lokali (również w budynkach ze wspólną instalacją grzewczą),
 • bardziej dobitne sformułowanie obowiązku udostępniania świadectw energetycznych w przypadku przeniesienia własności i wynajmu (sam obowiązek istniał już wcześniej),
 • zobowiązanie właściciela – względnie zarządcy budynku – do uzyskania świadectwa energetycznego budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.
Literatura:
[1] Popiołek M. et al.: Świadectwa energetyczne. Materiały szkoleniowe. Fundacja Poszanowani Energii (www.fpe.org.pl). Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA (www.nape.pl). Warszawa, 2008-10
[2] Strzeszewski M.: Cele systemu oceny energetycznej budynków wg dyrektywy 2002/91/WE. Rynek Instalacyjny 1-2/2009
[3] Strzeszewski M.: Pytania i odpowiedzi na temat świadectw energetycznych. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 2/2009
[4] Strzeszewski M.: Projektuj i certyfikuj. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 1/2010
[5] Strzeszewski M.: Świadectwo energetyczne dla własnego budynku. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 3/2010

[6] Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12/t. 2, str. 168-174
[7] Ustawa z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2007 nr 191, poz. 1373)
[8] Rozporządzenie ministra infrastruktury z 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. 2008 nr 17, poz. 104)
[9] Rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2008 nr 201, poz. 1238)
[10] Rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz. 1239)
[11] Rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 nr 201, poz. 1240)
[12] Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
[13] Rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
Autor: Michał Strzeszewski
 
Źródło: www.sigma-not.pl, "Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (5-2010)"

  Zakup czasopismo na: www.ksiegarnia.klimatyzacja.plKONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

E-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl

Tel: +48 22 828 27 26
Fax: +48 22 828 27 26
Adres:
Czackiego 3/5, pokój 216
00-950 Warszawa

Katalog firm

 • Kratki.pl

  Jesteśmy znanym i cenionym producentem wkładów kominkowych powietrznyc…
  Kratki.pl
 • AFRISO

  AFRISO Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy AFRISO, istniejącej na r…
  AFRISO
 • Salus Controls

  SALUS Controls to firma technologiczna i dystrybucyjna, zajmująca się dostarc…
  Salus Controls

Nauka i biznes