Polityka prywatności

1. Realizacja polityki informacyjnej spółki Termoclima Sp. z o.o. sp. k. wobec osób korzystających ze strony (profilu) w ramach serwisu społecznościowego, na którym zamieszczono niniejszy dokument (dalej: „Serwis”) wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wskazujemy, iż przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


1.1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest TERMOCLIMA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: 91- 223 Łódź, Morgowa 4, NIP: 947-199-11-99, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 684880, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej Administrator). W zakresie wynikającym z zasad stosowanych w Serwisie administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot prowadzący Serwis- w tym zakresie prosimy o zapoznanie się regulaminem Serwisu oraz innymi dokumentami regulującymi zasady korzystania z Serwisu oraz przetwarzania danych w Serwisie.


1.2. Administrator przetwarza podane przez przedsiębiorców dane osobowe w celu właściwego korzystania ze strony (profilu) Administratora w Serwisie, w tym do kontaktu z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu oraz w celach marketingowych, w tym marketingu z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane podane na tej stronie, w szczególności dane służące za nazwę konta. Jeśli funkcjonalności Serwisu to umożliwiają, Administrator przetwarza anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających stronę Administratora w Serwisie stosownie do warunków korzystania z Serwisu, gromadzone dzięki plikom cookies.


Przetwarzanie odbywa się na podstawie:


- art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu- w zakresie celów, o których mowa w pkt. 1.2.

2. Prawa osoby, której dane dotyczą


2.1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.


2.2. Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:


2.2.1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;


2.2.2.    w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;


2.2.3.    w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe - mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;


2.2.4.    w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;


2.2.5.    w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację, a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.


2.3. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

3. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych


3.1. Dane są dostępne dla innych użytkowników Serwisu, a także podmiotu prowadzącego Serwis, na zasadach regulujących korzystanie z Serwisu.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych


4.1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.


4.2 Administrator nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przy czym podmiot prowadząc Serwis, będący odrębnym administratorem może lub nie dokonywać takiego przekazania, zgodnie z zasadami Serwisu.

5. Dane kontaktowe


5.1 Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: biuro@termoclima.pl lub pisemnie na adres: Termoclima sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: 91- 223 Łódź, ul. Morgowa 4.