[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Lukratywny ekointeres - biogazownie

Opublikowano: 08.04.2010
image

             Inwestowanie w rozwój technologii dla pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych takich jak słońce, wiatr, woda, biomasa (ogólnie materia organiczna pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego) czy energia geotermalna staje się powoli koniecznością. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, obok konkurencyjności i ochrony środowiska jest jednym z podstawowych priorytetów w rozwoju polskiej gospodarki. Do 2020 roku ma powstać 2 tys. biogazowni rolniczych o mocy po ok. 1 MW. Władze szacują, że w Polsce możliwa jest roczna produkcja 5-6 mld m3 biogazu, o parametrach gazu ziemnego. Oceniają, że z samych produktów ubocznych rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego można produkować rocznie około 1,7 mld m3 biogazu, co odpowiada około 10 proc. krajowego zużycia gazu. Opłacalność produkcji ma zapewnić nowy system finansowego wspierania wytwarzania prądu z biogazu rolniczego. Według wyliczeń rządu na wybudowanie biogazowni o mocy 2 tys. MW potrzeba 4–5 mld euro (2–2,5 mln euro na 1 MW), a jeśli z biogazu ma powstawać prąd, to trzeba dokupić kogeneratory za 1 mln. Około 50 % kosztów inwestycji ma być sfinansowane pieniędzmi przedsiębiorców, a reszta dotacjami lub preferencyjnymi kredytami. Na zachętę dla inwestorów władze proponują, żeby w przypadku wytwarzania z biogazu prądu w kogeneracji z ciepłem dać producentom prawo do przychodów ze sprzedaży dwóch rodzajów certyfikatów: za produkcję w kogeneracji i za wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie inwestycji - dotacje na biogazownie


             Niezwykle istotnego znaczenia nabiera tutaj możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z dostępnych instrumentów wsparcia, w tym z funduszy unijnych. Aby zwiększyć naszą niezależność energetyczną, a jednocześnie zredukować poziom zanieczyszczeń promuje się rozwijanie źródeł odnawialnych oraz wspiera się technologie spalania biomasy i przystosowania odpadów do produkcji energii. W odpowiedzi na coraz bardziej restrykcyjne wymogi Unii Europejskiej polscy rolnicy zaczynają poważnie podchodzić do ochrony środowiska oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Inicjatywy Ministerstwa ułatwią przedsiębiorcom dostęp do zewnętrznego finansowania oraz ma zachęcić do korzystania ze środków unijnych.
Dotychczas przedsiębiorcy otrzymywali na realizację ww. działań dofinansowanie od 20 do 30 proc. zwrotu poniesionych kosztów. W obecnym okresie programowania 2007-2013 istnieje wiele możliwości finansowania projektów energetycznych z zakresu odnawialnych źródeł energii. Na etapie przygotowania inwestycji inwestor będzie musiał pozyskać finansowanie inwestycji, w tym uzyskać pomoc finansową przewidzianą dla inwestycji w zakresie ochrony środowiska i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. W ramach działania na inwestycje w energię odnawialną przeznaczone zostały środki wysokości ponad 2 mld euro. Przedsiębiorcy mogą, w zależności od regionu, ubiegać się o zwrot do 50 proc. poniesionych nakładów. Małe i średnie firmy mogą starać się nawet o 70 proc. dofinansowania.

Wsparcie krajowe

               Oto wybrane możliwości pozyskania dotacji: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Działanie 9.1. Wysokosprawne wytwarzanie energii - wspierane będą inwestycje:

 • w zakresie przebudowy i budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu spełniające wymogi wysokosprawnej kogeneracji
 • projekty dotyczące skojarzonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych
 • budowy przyłączy jednostek wytwarzania skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji do najbliższej istniejącej sieci, spełniającej techniczne i ekonomiczne warunki przyłączeniowe.
Minimalna kwota wsparcia to 10 mln, a maksymalna 30 mln.
Intensywność wsparcia zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji może wynieść od 30 do 70% kosztów kwalifikowanych projektu (mapa pomocy regionalnej)

Działanie 9.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych - wspierane będą inwestycje:
 • w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych
 • dotyczące budowy lub zwiększania mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię m.in.biogazu i biomasy
 • dotyczące budowy lub zwiększania mocy jednostek wytwarzania ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej
 • w zakresie wytwarzania ze źródeł odnawialnych energii w kogeneracji w układach nie spełniających kryterium wysokosprawnej kogeneracji tylko w takich jednostkach, w których wskaźnik skojarzenia (moc elektryczne do mocy cieplnej) jest większy niż 0,45 (w ocenie tych projektów będą brane pod uwagę wyłącznie dane dot. energii elektrycznej)
 • przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE do najbliższej istniejącej sieci
Minimalna wartość projektu:
 • 20 mln PLN
 • 10 mln PLN dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy, biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych
Maksymalna kwota wsparcia 40 mln PLN

Intensywność wsparcia zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji może wynieść od 30 do 70% kosztów kwalifikowanych projektu (mapa pomocy regionalnej)

Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych - wspierane będą:
 • inwestycje w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do umożliwienia dostarczania do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego energii produkowanej ze źródeł odnawialnych
 • budowa i modernizacja przyłączy jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
Wydatki kwalifikowane mogą dotyczyć tylko kosztów zwiększenia mocy przesyłowej sieci do poziomu odpowiadającego mocy przyłączanych jednostek wytwarzania energii z OZE. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu 85% , minimalna wartość projektu 20 mln PLN

Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii ( pomyślane na ułatwienie i zmniejszenie kosztów nabywania urządzeń do budowy jednostek wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych, o których mowa w działaniach 9.1, 9.4 i 9.5). W ramach działania wspierane będą:
 • budowa nowoczesnych linii technologicznych wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i biopaliw
 • inwestycje polegające na budowie zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania
  • energii elektrycznej m.in. z biogazu i biomasy
  • ciepła przy wykorzystaniu biomasy
  • energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji przy wykorzystaniu wyłącznie m.in. biomasy
  • biokomponentów oraz biopaliw ciekłych, stanowiących samoistne paliwa, z wyłączeniem urządzeń do produkcji biopaliw stanowiących mieszanki z paliwami ropopochodnymi, produkcji bioetanolu z produktów rolnych oraz czystego oleju roślinnego.
Minimalna wartość projektu: 20 mln PLN, maksymalna kwota wsparcia:  30 mln PLN Intensywność wsparcia zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji może wynieść od 30 do 70% kosztów kwalifikowanych projektu (mapa pomocy regionalnej)

Wsparcie regionalne
          Inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii można sfinansować również z programów regionalnych. Nie wszystkie województwa wyszczególniły specjalne działania na wsparcie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorstw. W niektórych województwach istnieje możliwość wsparcia takich projektów z działań dotyczących ochrony środowiska, pozostałe natomiast nakazują startować firmom do konkursów wraz z innymi inwestycjami przedsiębiorstw. Co do zasady projekty o niższej wartości (mniej niż 20 mln PLN oraz w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu) mogą otrzymać wsparcie na nową inwestycję w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych wdrażanych na poziomie poszczególnych województw. Wszystkie regiony stosują konkursową procedurę wyłaniania dofinansowywanych operacji dla przedsiębiorstw. O wyborze konkretnego Regionalnego Programu Operacyjnego decyduje lokalizacja inwestycji (zdarza się również, iż konieczna jest siedziba Wnioskodawcy na terenie danego województwa). Przykładowo – - jeśli firma będzie chciała wybudować biogazownie w Jaśle (woj. podkarpackie) o wartości 5 mln złotych, należy skorzystać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Generalnie regionalne programy wspierają:
 •  budowę małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu o wartości do 10 mln PLN
 • budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu i energii odnawialnej o wartości do 20 mln PLN
 • inwestycji wykorzystujących nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii o wartości do 20 mln PLN
 • budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o wartości do 20 mln PLN
 

Tabela:
Możliwości finansowania inwestycji z funduszy unijnych z zakresu odnawialnych źródeł


* kk. – koszty kwalifikowane projektu
* zmpr. – Zgodnie z mapą pomocy regionalnej*.
* pp – pomoc publiczna
* Nd. – nie dotyczy
* B.d. – brak danych

Mapa pomocy regionalnej na lata 2007-2013:
 • 30% dla woj. mazowieckiego (od 1.01.2011 do 31.12.2013)
 • 40% dla woj. śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego,
 • 50% dla pozostałych województw.
Premie dla MŚP, które dolicza się do poziomu pomocy regionalnej
 • małe i średnie przedsiębiorstwa + 20% kosztów kwalifikowanych
 • średnie przedsiębiorstwa +10% kosztów kwalifikowanych
Źródło: Łukasz Skiba Management & Consulting Group


Biogaz jest opłacalny?


         Na opłacalność przedsięwzięcia wpływa wiele czynników. Jednak dzięki wprowadzeniu odpowiednich przepisów w latach 2004-2007 co oku w Kajach Unii Europejskiej produkcja gazu w biogazowniach wzrasta o ponad 50%.  Dodam tylko, że w Niemczech działa ok. 4 tysięcy biogazowi i bardzo dobrze sobie radzą - zapewniają elektryczność około 3 mln gospodarstw domowych. W znowelizowanej ustawie o prawie energetycznym zakłada się, że od 1 stycznia 2010 roku zostaną wprowadzone usprawnienia w systemie wsparcia dla produkcji biogazu rolniczego. Nowelizacja wprowadza dwa rodzaje certyfikatów:
 • dla biogazu przeznaczonego do sieci gazowej (tylko biogaz rolniczy)
 • dla biogazu pozyskiwanego z biomasy i przeznaczonego do produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła w wysoko sprawnych jednostkach kogeneracji.
W tym przypadku producent będzie mógł uzyskać dwa rodzaje certyfikatów – zielony ( energia z OZE) oraz żółty (kogeneracyjny).Dotyczy to zarówno biogazu rolniczego jaki i uzyskiwanego z komunalnych odpadów, osadów ściekowych , wysypisk śmieci.
          Biogaz to paliwo pozyskiwane na drodze procesów biochemicznych z biomasy. Polska, z punktu widzenia pozyskiwania substratów jest wymarzonym rynkiem dla produkcji energii z biogazu. Biomasę a szczególnie odpady organiczne można obecnie pozyskać za darmo a często nawet istniałaby możliwość zarabiania na ich utylizacji. To co wyróżnia biogaz wśród innych rodzajów energii odnawialnej pozyskiwanej z biomasy to możliwość zastosowania materiałów które wymagają utylizacji np. odpady poubojowe. Do surowców odnawialnych nadających się do zastosowania należą tak szeroko zakrojone produkty jak: nawozy naturalne (np: gnojowica, obornik), odpady z produkcji rolnej (np: odpady zbożowe, odpady pasz), rośliny energetyczne (np: kukurydza, pszenżyto, pszenica, jęczmień, rzepak, lucerna, trawa sudańska, burak pastewny, burak cukrowy, ziemniak). Można również przetwarzać na biogaz odpady organiczne i czyste chemicznie odpady organiczne np: odpady warzyw i owoców, odpady z produkcji żelatyny, skrobi, odpady z piekarni, cukierni, odpady tłuszczy i serów z mleczarni, wytłoki owoców i warzyw, wywar gorzelniany, wysłodziny browarniane, odpady poubojowe jak i również odpady żywności ze stołówek, restauracji, gliceryna itd. Szczególne zainteresowanie budzi w Polsce wykorzystywanie osadów ściekowych z komunalnych lub oczyszczalni ścieków.
         Budową biogazowi, oprócz rolników, zainteresowany jest także przemysł spożywczy, mający problem z utylizacją odpadów (np: mleczarnie, piekarnie, gorzelnie, zakłady piwowarskie, producenci przetworów owocowych, zakłady ziemniaczane, zakłady przetwórstwa mięsnego) jak i również lokalne władze chcące rozwiązać problem z utylizacją odpadów lub zaopatrzeniem w energię. Nie można zapominać, że biogazownie to również nowe miejsca pracy przy produkcji substratów, budowie i obsłudze, oraz nowe firmy dostarczające przychody do budżetu lokalnych władz.
            Biogazownie rolnicze produkują energię w sposób wysoce efektywny. Skojarzona produkcja energii cieplnej oraz elektrycznej pozwala na osiągnięcie sprawności przetworzenia energii zawartej w biogazie nawet do około 87 % z czego 37 % stanowi energia elektryczna natomiast 50 % energia cieplna, które praktycznie bez strat mogą być wykorzystywane. Idealnie nadają się zatem do efektywnego, zdecentralizowanego zaopatrzenia w energię, na przykład obszarów wiejskich, ponieważ mają niskie straty na przesyle, a brak inwestycji w istniejące sieci oraz możliwość wykorzystania powstałego ciepła na miejscu czynią je bardzo atrakcyjnymi dla inwestorów. Opłacalność produkcji energii z biogazu jest uwarunkowana przede wszystkim zyskami z jej sprzedaży, kosztami eksploatacyjnymi (głównie kosztami pozyskiwania substratów oraz napraw i remontów) jak i kosztami inwestycyjnymi – na które jak pisałam wcześniej można pozyskać spore środki.
            Aby pobudzić rynek do inwestycji w eko-biznes należy wprowadzić stabilny i przewidywalny system certyfikatów dla biogazu, który będzie skutkował opłacalnością inwestycji i rozwojem tej gałęzi energetyki odnawialnej w Polsce. Warto podkreślić, że najważniejszymi korzyściami jakie płyną z rozwoju biogazowi rolniczych jest bez wątpienia przebudowa strukturalna energetyki w oparciu o zrównoważony rozwój rolnictwa energetycznego, a co za tym idzie napływ prywatnego kapitału na obszary wiejskie. Nie bez znaczenia jest także bezpieczeństwo dostaw energii z odnawialnych źródeł energii, innowacyjne rozwiązania oparte na wysoko sprawnej kogeneracji. Biogazownie z racji korzyści jakie przynoszą, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska ( chociażby utylizacja odpadów, redukcja emisji dwutlenku węgla), są bardzo pożądane, wspierane przez system dotacji unijnych oraz innych instrumentów finansowych, przewidzianych dla inwestycji ochrony środowiska. Korzyści finansowe wynikające ze sprzedaży energii odnawialnej, gwarancja jej stałej ceny oraz ciągle wzrastający na nią popyt, wciąż przyciągają wielu potencjalnych inwestorów.

   


Iwona Polok
Dyrektor Komunikacji Marketingowej i PR
Management & Consulting Group

Dowiedz się więcej na www.mcgroup.euKatalog firm

 • AFRISO

  AFRISO Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy AFRISO, istniejącej na r…
  AFRISO
 • Esbe

  Jesteśmy producentem zaworów i siłowników ESBE. 1- go stycznia…
  Esbe
 • Samsung

  Dział Klimatyzacji Samsung Electronics Polska oferuje pełną gamę system&oacut…
  Samsung

Wydarzenia