[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych- pytania i odpowiedzi

Opublikowano: 23.05.2011
image

Czy aby otrzymać dofinansowanie do kolektorów słonecznych konieczne jest zamontowanie ciepłomierza?
Zainstalowanie ciepłomierza jest obowiązkowe tylko dla wspólnot mieszkaniowych. Dla pozostałych beneficjentów, zainstalowanie ciepłomierza nie jest konieczne do tego, aby otrzymać dofinansowanie NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Koszt zakupu ciepłomierza jest wskazany jako koszt kwalifikowany (w programie priorytetowym), ale dobrowolny wybór o jego zakupie/zamontowaniu bądź nie należy wyłącznie do inwestora.


Jaką powierzchnię do wyliczenia dopłaty bierzemy pod uwagę w przypadku kolektorów próżniowych (rurowych)?
Do wyliczeń dopłaty należy przyjąć powierzchnię całkowitą kolektora, zgodną ze specyfikacją w ofercie.


Czy kredytobiorca może spłacić kredyt z dotacją zanim otrzyma dotację z NFOŚiGW?
Zgodnie z Programem Priorytetowym ust. 10 pkt. 6 „Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.” W związku z tym dotacja nie może być przekazana w sytuacji, gdy kredyt został już spłacony.


Czy można udzielić kredytu z dotacją w przypadku, gdy kredytobiorca posiada już wielofunkcyjny zasobnik na wodę?
Bank może udzielić kredytu z dotacją w przypadku, gdy kredytobiorca posiada już wielofunkcyjny zasobnik na wodę, jeśli projektant, tj. osoba wskazana w ust.9. pkt. 1 ppkt. 1) lub ppkt. 2) programu priorytetowego, sporządzająca projekt instalacji kolektorów słonecznych stwierdzi, że istniejący zasobnik na wodę będzie właściwy i zagwarantuje poprawną pracę całej instalacji.


Czy faktura wystawiona przez wykonawcę musi zawierać koszty poszczególnych elementów instalacji, czy też może zawierać w swej treści zapis "montaż kolektorów słonecznych" jako usługa oraz czy całość może podlegać 7% podatkowi VAT?

Faktura powinna zostać wystawiona zgodnie z przepisami prawa. Wykładnia przepisów w tym zakresie leży w gestii Urzędów Skarbowych. W przypadku, jeśli na fakturze widnieje jedna kwota zbiorcza za zakup i montaż zestawu solarnego wówczas do protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia i oddania do eksploatacji, przedkładanego przez kredytobiorcę w banku, powinien być dołączony dokument, w którym powinny być wyszczególnione elementy zestawu solarnego wraz z podaniem ich danych, w tym technicznych oraz ilości i wielkości. Dokument ten, podpisany przez wykonawcę, powinien zawierać nr, datę wystawienia oraz kwotę faktury, której dotyczy.


Czy można skorzystać z kredytu z dotacją na zainstalowanie kolektorów w domku rekreacyjnym lub letniskowym, do którego Beneficjent posiada prawo do dysponowania?
Zgodnie z pkt. 7.4 Programu Priorytetowego dotację może otrzymać beneficjent realizujący przedsięwzięcie w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Jeżeli domek rekreacyjny lub letniskowy jest wykorzystywany na ww. cele, beneficjent może występować o dopłatę do kredytu. Należy zwrócić uwagę na konieczność osiągnięcia efektu ekologicznego polegającego m.in. na eksploatacji nowej instalacji przez Kredytobiorcę, czyli wykorzystywania energii z kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej przez 12 miesięcy od dnia zrealizowania przedsięwzięcia.


W jaki sposób można stwierdzić, że certyfikat zgodności z normą oraz sprawozdanie z badań kolektorów zostały wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium?
Na sprawozdaniu z badania i na certyfikacie powinna się znajdować stosowna informacja, że wystawiająca go jednostka posiada akredytację (znak PCA, numer i okres obowiązywania akredytacji). Jeśli nie ma takiej adnotacji, to powinien być załączony dokument potwierdzający udzielenie akredytacji danej jednostce (należy zwrócić uwagę na okres obowiązywania akredytacji).


Czy kredytobiorca może być jednocześnie wykonawcą przedsięwzięcia?

Zgodnie z ust. 10 pkt. 3 Programu Priorytetowego Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy z wykonawcą. Ponadto, zgodnie z załącznikiem nr: 2 do Programu Priorytetowego, wykonawca musi posiadać uprawnienia do montażu instalacji kolektorów słonecznych. W świetle tych zapisów nie ma możliwości, aby Kredytobiorca był jednocześnie wykonawcą przedsięwzięcia.

Czy istnieje możliwość, aby wzięła kredyt z dofinansowaniem NFOŚiGW osoba będąca tylko zameldowana w budynku, mająca pisemną zgodę rodziców, na których jest akt własności domu, na montaż kolektorów słonecznych?
Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości, tj. własność (współwłasność), wieczyste użytkowanie, użytkowanie, najem, dzierżawę, z zastrzeżeniem, iż umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w okresie kredytowania, co najmniej do końca planowanego okresu trwałości. W przypadku nieposiadania przez osobę fizyczną jednego z wyżej wymienionych tytułów prawnych „do dysponowania” jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym” brak jest podstaw do udzielenia dofinansowania ze środków NFOŚiGW, ze względów podmiotowych.


Czy osoby fizyczne nie rozliczające się z urzędem skarbowym – np. rolnicy oraz osoby rozliczające się ryczałtem na stawce np. 5,5% obejmuje opodatkowanie z tytułu otrzymanej dotacji NFOŚiGW?

Udzielenie przez NFOŚiGW przedmiotowego dofinansowania kwalifikuje się jako źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.:Dz.U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zmianami). O tym, czy powstaje zobowiązanie podatkowe przesądzają przepisy poszczególnych ustaw podatkowych. Opodatkowanie występuje na zasadach ogólnych (PIT 36).


Czy podatek VAT dla materiałów budowlanych, wskazanych w wykazie materiałów budowlanych, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005r. (np. zasobniki ciepłej wody), wykorzystanych do instalacji kolektora można w całości uznać za koszt kwalifikowany, jeżeli istnieje możliwość zwrotu podatku VAT związanego z zakupem materiałów budowlanych na cele mieszkaniowe (różnica 22%-7%)?
Zgodnie z programem priorytetowym kredyt lub część kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu może być wykorzystana na sfinansowanie m.in. zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym. Oceny czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia dokonuje się indywidualnie, biorąc pod uwagę pozycję każdego beneficjenta na gruncie podatku od towarów i usług.


Czy Urząd Gminy mógłby wystąpić w roli podmiotu pośredniczącego pomiędzy osobami fizycznymi a bankiem oraz NFOŚiGW, tzn. zebrałby wnioski i przekazał odpowiednim podmiotom?
Mieszkańcy chętnie przekazaliby część spraw pracownikom Urzędu Gminy, którzy pomagaliby od momentu opracowywania wniosku poprzez złożenie do pomocy w rozliczeniu końcowym. Zgodnie z programem priorytetowym przy ubieganiu się o kredyt z dotacją wnioskodawca kontaktuje się jedynie z bankiem. Wszystkie formalności załatwiane są na linii kredytobiorca - bank. Kredyt z dotacją może być udzielony na podstawie złożonego przez wnioskodawcę wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację. NFOŚiGW nie zgłasza zastrzeżeń do propozycji, aby Urząd Gminy wspomagał osoby fizyczne przy ubieganiu się o kredyt z dotacją NFOŚiGW. Proponujemy w tej kwestii kontaktować się z bankami, które na podstawie zawartych umów z NFOŚiGW, będą udzielać kredytów z dotacją na dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytu bankowego.

 


Źródło: www.nfosigw.gov.plKatalog firm

 • Esbe

  ESBE jest czołowym europejskim producentem rozwiązań w zakresie systemó…
  Esbe
 • Klima-Therm

  Trzonem działalności firmy KLIMA-THERM  jest projektowanie systemó…
  Klima-Therm
 • Elterm

    Elterm jest czołowym polskim producentem elektrycznych kotłów…
  Elterm

Wydarzenia