[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracjaMontaż kotła na paliwo stałe w świetle obowiązujących przepisów - Bezpieczna instalacja - Magazyn Instalatora

Opublikowano: 13.07.2009
image


Jedną ze zmian wprowadzonych w rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009 jest sposób montażu kotłów na paliwa stale. W świetle obecnych przepisów ,,zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonego w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła".


Rys. 1. Schemat zabezpieczenia instalacji z naczyniem wzbiorczym prze-ponowym na powrocie - norma PN--8-02414:1999.


Z dniem 12 marca 2009 r. wydane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem wprowadzenia rozporządzenia zmieniającego obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest potrzeba jego aktualizacji, spowodowana wprowadzeniem do zbioru Polskich Norm nowych norm europejskich i międzynarodowych, a także potrzeba dostosowania zawartych w rozporządzeniu wymagań do aktualnego stanu wiedzy. Podmiotem, na które oddziałuje rozporządzenie są osoby dokonujące zgłoszenia lub opracowujące projekt budowlany dla otrzymania pozwolenia na budowę. Jedną z wprowadzonych w powyższym rozporządzeniu zmian jest sposób montażu kotłów na paliwa stałe. W świetle obecnych przepisów ,,zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonego w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW wyposażonego w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła.

Montaż kotłów na paliwa stałe możliwy jest zatem w układach otwartych, jak i zamkniętych, przy czym przy tych drugich obowiązkowo należy instalować urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. Zgodnie z jedną z powołanych w rozporządzeniu norm w skład urządzenia zabezpieczającego instalacji ogrzewań wodnych powinny wchodzić:

• zawór bezpieczeństwa;
• przewód dopływowy oraz przewód odpływowy;
• naczynie wzbiorcze przeponowe;
• rura wzbiorcza;
• zabezpieczenie kotła przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody grzewczej;
• zabezpieczenie kotła przed zbyt niskim poziomem wody;
• osprzęt dodatkowy.

Norma PN-B-02414:1999 mowi, że: ,,Każdy z wyżej wymienionych elementów powinien być prawidłowo dobrany i zamontowany. Woda w instalacji z naczyniem wzbiorczym przeponowym powinna mieć temperature nieprzekraczającą 100°C i nie powinna być pobierana z instalacji...". Zawór bezpieczeństwa zgodnie z normą powinień być umieszczony: bezpośrednio na górnej części kotła lub na przewodzie odprowadzającym wodę grzewczą z kotła przed armaturę odcinającą
W normie PN-B-02414:1999 napisano: ,,...Na przewodzie łączącym przestrzeń wodną kotła lub wymiennika ciepła z kroćcem dopływowym zaworu bezpieczeństwa nie dopuszcza się żadnego zmniejszenia powierzehni przekroju wewnętrznego ani nie może być na nim zamontowana armatura odcinająca. Odprowadzenie wody z zaworu bezpieczeństwa powinno spełniać wymagania normy przy czym wykonanie przewodu odprowadzającego musi umożliwiać obsłudze obserwacje szczelności zaworu.
Zawór bezpieczeństwa powinien być tak nastawiony, aby ciśnienie początku otwarcia było równe dopuszczalnemu ciśnieniu w naczyniu wzbiorczym, z uwzględnieniem różnicy rzędnych między naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa, a ciśnienie zamknięcia nie było mniejsze niz 80% ciśnienia początku otwarcia. Zawór bezpieczeństwa powinien być zaplombowany...".


Rys. 2. Schemat zabezpieczenia instalacji z naczyniem wzbiorczym na zasilaniu norma PN-B-0241'4:1999.

Zabezpieczenia

• Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody

Kocioł powinien być wyposażony w układ zabezpieczenia przed nadmierną temperaturę wody w instalacji ogrzewania. Zwykle jest to realizowane poprzez regulator kotła sterującego pracą całego urządzenia. Zgodnie z normą PN-B-02414:1999: „...Jeżeli układ zabezpieczenia wymaga zasilania w energię elektryczną to przy braku dopływu prądu powinien on wyłączyć dopływ paliwa lub energii elektrycznej do kotła albo wyłączyć zasilanie wodą sieciową wymiennika...".
W sytuacji, gdy deklarowana moc kotła przekracza 100 kW w kotłownia zawierać powinna automatyczny układ wyłączający kocioł z eksploatacji. System taki zabezpiecza przed spadkiem poziomu wody w instalacji poniżej poziomu króćca zasilającego instalacji centralnego ogrzewania. Zgodnie z normą PN-B-02414:1999: „...Jeżeli źródło ciepła znajduje się na kondygnacji umieszczonej wyżej niż rzędna połowy wysokości instalacji, układ zabezpieczenia należy stosować bez względu na moc źródła ciepła. Jeżeli układ zabezpieczenia wymaga zasilania w energię elektryczną to przy braku dopływu prądu powinien on wyłączyć dopływ paliwa lub energii elektrycznej do kotła...".

Osprzęt dodatkowyRys. 3. Schemat zabezpieczenia instalacji znajdującej sie poniżej kotła, z naczyniem wzbiorczym przeponowym na powrocie - norma PN-B--02414:1999

Instalacja powinna być wyposażona w urządzenia informujące o aktualnym stanie medium grzewczego, tzn. temperatury zasilania i powrotu kotła oraz ciśnienia roboczego. Dodatkowo jeśli kocioł jest wyposażony w zawór mieszający czterodrogowy wymagany jest pomiar temperatury wody grzewczej za zaworem.
Norma PN-B-02414:1999 mówi, że: „.. Jeżeli sposób prowadzenia rury wzbiorczej nie umożliwia jej samoczynnego odpowietrzania lub odwadniania do instalacji ogrzewania, rurę wzbiorczą należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt:

•  armature  odpowietrzającą samoczynnie rurę wzbiorczą
• armature spustową, umozliwiającą opróżnienie przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego.

Dopuszcza się wyposażenie rury wzbiorczej w zawór obsługowy. Najmniejsza powierzehnia przekroju przepływu zaworu obsługowego powinna być nie mniejsza niż wymagana powierzehnia przekroju wewnętrznego rury wzbiorczej.
Zawór obsługowy powinien być skutecznie zabezpieczony przed mozliwością odciążenia naczynia wzbiorczego od instalacji ogrzewania przez osoby nieupoważnione i może pełnić rolę armatury spustowej na rurze wzbiorczej. Należy podłaczyć przeponowe naczynie wzbiorcze i rurę wzbiorczą do instalacji ogrzewania wodnego. Naczynie wzbiorcze powinno być podłączone przez rurq wzbiorczą do powrotnego lub zasilającego zbiorczego przewodu instalacji. Zaleca się podłączenie do zbiorczego przewodu powrotnej instalacji. Dopuszcza się podłączenie naczynia wzbiorczego do innego przewodu powrotnego lub zasilającego instalacji, jeżeli wewnętrzna średnica tego przewodu i jego połączeń ze zbiorczym przewodem powrotnym lub zasilającym instalacji są nie mniejsze niż średnica rury wzbiorczej, a połaczeń tych nie można w czasie pracy instalacji odcinać ani zmniejszać ich przekroju wewnętrznego.
W instalacji pompowej z pompą obiegową na powrocie zaleca się podłączenie naczynia wzbiorczego po stronie ssawnej pompy. Dopuszcza się inne miejsca podłączenia naczynia pod warunkiem:

•   zabezpieczenia   naczynia   przed wpływem wysokiej temperatury wody instalacyjnej,
• zapewnienia podczas pracy pompy obiegowej niewystępowania w żadnym punkcie instalacji ciśnienia niższego niż ciśnienie atmosferyczne...".
Przykładowe schematy zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego układu zamkniętego pokazane są na rysunkach. Norma PN-B-02414:1999 wspomina, że:

„...Schematy te służą do zilustrowania postanowien normy PN-B--02414:1999 i nie ograniczają stosowania innych rozwiązań projektowych, spełniających wymagania normy...".

Poniżej zamieszczony został wykaz wybranych polskich norm powołanych w rozporządzeniu, dotyczących instalacji centralnego ogrzewania:

• PN-B-02440:1976 ,,Zabezpieczenie urządzen cieplej wody użytkowej. Wymagania."             
PN-B-02413:1991 ,,Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania."
• PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania."
• PN-B-02415:1991 ,,Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania."
• PN-B-02416:1991 ,,Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego  przyłączonych  do  sieci cieplnych. Wymagania."
• PN-EN   12831:2006   ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia    projektowego obciążenia cieplnego."
• PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze."
• PN-B-02411: 1987 ,,Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania."
•  PN-B-10425:1989 ,,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze."


Autor: Marcin KupkaKatalog firm

Produkty