[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Czy program dopłat do kolektorów słonecznych jest dla wszystkich?

Opublikowano: 25.05.2011
image

Program kredytu na zakup kolektorów słonecznych z dopłatą z NFOŚiGW w tym roku ruszył po raz drugi.  Czy inwestycje w kolektory słoneczne w 2011 wzrosną? – rozmowa z Piotrem  Matwiejem, wicedyrektorem w Departamencie Współpracy Instytucjonalnej Banku BPS S.AW ubiegłym roku ruszył program kredytu na zakup kolektorów słonecznych z 45 procentową dopłatą z NFOŚiGW. Jak Pan ocenia ten program?
Program do kolektorów słonecznych jest pierwszym programem na tak szeroką skalę   wykorzystujący jednocześnie sektor bankowości w tym bankowości spółdzielczej  dostarczający nie tylko kapitał, ale wiedzę z zakresu ochrony środowiska jaką pozyskiwali nie tylko beneficjenci ale również pracownicy banków. Początkowo mimo wielu obaw o rozwój tego programu, złożoności tych procesów, podmiotów  uczestniczących w realizacji inwestycji na kolektory słoneczne i determinacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej okazało się, że ten program znajduje coraz większą liczbę zwolenników, ale przede wszystkim klientów beneficjentów, którzy otrzymali już dotację do kredytu na kolektory słoneczne.  


Czy zainteresowanie kredytami na solary jest duże?
Zainteresowanie solarami w Grupie BPS jest bardzo duże, co odzwierciedla poniższy wykres przedstawiający kwotę wystąpień o dotację do NFOŚiGW w ramach kredytu z dotacją. Wykorzystanie limitu środków na dotację w Grupie BPS (stan na 16.03.2011r.) wygląda następująco:

 • Liczba pozytywnych decyzji kredytowych – 1 904
 • Kwota dotacji na koszty kwalifikowane – ponad 11,5 mln PLN
 • Kwota udzielonych kredytów na koszty kwalifikowane – 25,6 mln PLN

 

Zawierane umowy  w okresie zimowym świadczą o  dużym zainteresowaniu tym  produktem. W Grupie BPS, złożono wystąpienie o dotację do NFOŚiGW dla blisko 1306 beneficjentów , co zasługuje na uwagę  iż obejmuje okres blisko 7 miesięcy, w których Grupa BPS zaczęła udzielać tych kred

ytów. Grupa BPS objęła ponad 52% ogółu kredytów udzielanych w Polsce w roku 2010.

Jakie warunki musi spełnić przyszły kredytobiorca, żeby otrzymać kredyt?
Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego:

 1. Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt. Do wniosku dołącza: Ofertę zawierającą w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia sporządzoną przez przedstawiciela producenta kolektorów słonecznych lub podmiotu posiadającego certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, zawierający w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, sporządzony przez osobę wskazaną w pkt. 1) Załącznika nr 2 do programu priorytetowego, zgodny z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych lub projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczący montażu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych) wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, zgodnego z wymogami/ zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności wskazanej w art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo budowlane.

 

eśli dla wykonania inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę Wnioskodawca składa ofertę lub projekt wym. w pkt. a lub b wraz z: kopią zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu (zgodnego terytorialnie z lokalizacją inwestycji) oraz oświadczenie, iż organ ten, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniósł sprzeciwu lub oświadczeniem, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.


Jeśli dla wykonania inwestycji jest wymagane pozwolenie na budowę Wnioskodawca składa projekt wskazany w pkt. c wraz z kopią prawomocnego pozwolenia na budowę.
Ponadto:

 • Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).
 • Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały, jeżeli zaciągnięcie kredytu z dotacją NFOŚiGW przez Wspólnotę mieszkaniową stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu.

 

Dokumenty wymagane przez Bank( określone w druku wniosku o kredyt).

 1. Kredytobiorca zawiera pisemną umowę z Wykonawcą, spełniającym warunki określone w pkt. 1 załącznika nr 2 do programu priorytetowego, zawierającą, m.in. zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji.
 2. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą pomiędzy Kredytobiorcą a Wykonawcą podpisują oni protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji, potwierdzający zrealizowanie przedsięwzięcia.
 3. Kredytobiorca przedkłada w Banku protokół końcowego odbioru wraz z fakturami (możliwe jest uruchamianie kredytu z dotacją w transzach) oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu z dotacją (np. dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą).
 4. Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) zgodnie z umową kredytu z dotacją i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, występuje do NFOŚiGW w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu ostatecznego odbioru o środki na dotację na częściową spłatę w odniesieniu do wykorzystanej (wypłaconej bezgotówkowo) kwoty kredytu.


Czy w tym roku wprowadzono jakieś zmiany w przyznawaniu kredytów na kolektory?


Główne zmiany obejmują dopuszczenie do finansowania:

 • przedsięwzięcie - zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach mieszkalnych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe;
 • dysponowanie - prawo własności, w tym współwłasność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę z tym, że umowa najmu lub dzierżawy powinna obowiązywać, co najmniej do końca okresu Trwałości Przedsięwzięcia. Współwłaściciel występując o dofinansowanie zobowiązany jest posiadać zgody wszystkich współwłaścicieli budynku na montaż instalacji kolektora słonecznego;
 • budynek mieszkalny - budynek przeznaczony na cele mieszkaniowe, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale mieszkalne co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia;

Osoby ubiegające się o kredyt winny pamiętać, iż kredyt z dotacją udzielany jest:

 • osobom fizycznym posiadającym prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie;, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne;
 • wspólnotom mieszkaniowym instalującym kolektory słoneczne na własnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (wielolokalowych (wielorodzinnych)), w których znajdują się samodzielne lokale mieszkalne, a także lokale o innym przeznaczeniu, stanowiące odrębną własność członków wspólnoty mieszkaniowej, w którym to budynkom służyć mają zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.

Rozszerzony został wykaz kosztów kwalifikowanych, do których należą:

 • koszty projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego, dotyczącego montażu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, o ile projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji.
 • koszty projektu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, zawierającego w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia,
 • koszty innych materiałów i urządzeń, o ile projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji.
 • jeżeli niektóre elementy lub części wspólne instalacji kolektorów słonecznych zostały zrealizowane przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji, a projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych stwierdzi, że będą one właściwe i zagwarantują poprawną i optymalną pracę całej instalacji, pozostałe koszty przedsięwzięcia można uznać za kwalifikowane, o ile są zgodne z kosztami kwalifikowanymi Przedsięwzięcia.

 

Należy pamiętać, żeby montażu instalacji kolektorów słonecznych dokonał wykonawca spełniający, co najmniej jedno z  wymagań: „… posiada certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydane przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela”; kolektory słoneczne winny spełniać jedną z poniższych norm, do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje się jednym z poniższych dokumentów:

 • certyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą zgodności z normą PN – EN 12975-1: „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN EN – 12975 -2 wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze
 • europejskim certyfikatem na znak „SOLAR KEYMARK” nadanym przez jednostkę certyfikującą.

 

Do jakiej kwoty jest udzielany kredyt?
W przypadku Banku BPS S.A. i Grupy BPS zaproponowane warunki obejmują:

 • finansowanie do 100% wartości przedsięwzięcia/kosztów kwalifikowanych
 • prowizja – od 2% do 4% kwoty udzielonego kredytu
 • atrakcyjne oprocentowanie – WIBOR 3M + marża od 3 p.p
 • kredyt bez środków własnych
 • maksymalny okres kredytowania wynosi do 10 lat (120 miesięcy)
 • maksymalna kwota kredytu zależna jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz realizowanego projektu inwestycyjnego
 • minimalna kwota kredytu - 3 000,00 PLN

 

O czym trzeba wiedzieć, aby otrzymać dopłatę?
Program dopłat do kolektorów NFOŚiGW jest programem realizowanym we współpracy z bankami w ramach, którego będą udzielane dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych w formie dopłat na dokonywanie częściowych (w wysokości do 45%) spłat kapitału kredytów bankowych. Program dopłat do kolektorów  przeznaczony jest dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych. Dzięki  nowemu programowi dotacji do kolektorów będzie możliwe dofinansowanie  budowy łącznie ok. 50 tyś m2  kolektorów słonecznych rocznie. Jest to ok.1/3 wielkości sprzedaży instalacji solarów w ubiegłym roku. A po otrzymaniu dotacji należy  mieć świadomość,  iż od tego przychodu będzie trzeba zapłacić podatek w rozliczeniu rocznym.


Program dofinansowania do kolektorów przeznaczony jest dla osób fizycznych i dla wspólnot mieszkaniowych. Z programu dofinansowania do solarów wyłączeni są beneficjenci korzystający z sieci ciepłowniczej. Z programu dotacji do kolektorów mogą skorzystać również rolnicy pod warunkiem, że kolektory słoneczne wykorzystywane będą w gospodarstwie domowym, a nie w działalności stricte rolniczej. W przypadku, gdy chcemy zainstalować kolektory słoneczne na budynku, który jest po części wykorzystywany do działalności gospodarczej koszty kwalifikowane zmniejsza się odpowiednio proporcjonalnie (np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%.), ale nie więcej niż 50% – wtedy dotacja na kolektory nie jest możliwa.


Wysokość dotacji na kolektory to 45% kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych, przy czym jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500zł brutto w przeliczeniu na 1m2 całkowitej powierzchni zainstalowanych kolektorów. Dotacja na kolektory słoneczne połączona jest z kredytem bankowym i przeznaczona jest na jego częściową spłatę. Kredyt może być udzielony na wyższą kwotę, ale dotacją objęta będzie wyłącznie część odpowiadająca kosztom kwalifikowanym.


Należy zauważyć, że efektywna dotacja na kolektory będzie wynosić nieco mniej niż wynikające z ogólnych założeń budżetowych programu 45% kosztów kwalifikowanych. Wynika to z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od otrzymanej dotacji na kolektory (odpowiednio do skali podatkowej w wysokości 18 lub 32 %) oraz doliczenia kosztów obsługi kredytu. Tak, więc efektywna dotacja wyniesie ok. 37% (przy pierwszym progu podatkowym) kosztów kwalifikowanych.


Dotacja na kolektory udzielana  jest bezgotówkowo po przedstawieniu przez kredytobiorcę faktur oraz  podpisaniu „Protokołu końcowego odbioru Przedsięwzięcia” oraz po przeprowadzeniu przez Bank kontroli Przedsięwzięcia, jednak nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia w Banku przez Kredytobiorcę „Protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia”. Data wystawienia faktury za zakupioną instalację solarów nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku do banku.


Czym różni się Państwa oferta  od innych banków?
Mamy bardzo ciekawe warunki finansowe, współpracujemy z firmami , które zapewniają nam wiedzę i pomoc techniczną  a dodatkowo realizujemy te inwestycje w miejscach gdzie sami mieszkamy i pracujemy, jesteśmy blisko naszych klientów. Większa dostępność do placówek udzielających kredytów z dotacją w Polsce


Czy mają Państwo w swojej ofercie inne kredyty wspierające zielone inwestycje?
Proces wspierania zielonych inwestycji  w naszej Grupie dziś realizowany jest za pośrednictwem wspólnych projektów  jakie realizujemy sami bądź z bankami spółdzielczymi, w niedługiej przyszłości te projekty będą realizowane przez podmioty Grupy BPS dedykowane do tych zadań.


Źródło pierwotne: ekonews.com.pl
Źródło: www.heliosfera.plKONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Heliosfera

E-mail: piotr.pajak@gramwzielone.pl

Tel: 889 645 433
Adres:
ul.Bankowa 12/5
58-260 Bielawa

Katalog firm

 • Galmet

   Galmet to 39 lat doświadczenia w produkcji najwyższej jakości urządzeń…
  Galmet
 • De Dietrich

  De Dietrich to jedna z najstarszych marek w branży grzewczej na świecie. W 20…
  De Dietrich
 • Robert Bosch

        Grupa Bosch Thermotechnik GmbH, do której na…
  Robert Bosch

Kolektory słoneczne

Forum