[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

CERTO – program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

Opublikowano: 09.07.2013
image

W związku z wejściem w życie Programu Priorytetowego (w skrócie: PP) - Efektywne wykorzystanie energii - Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych otrzymujemy zapytania, czy program komputerowy CERTO spełnia wytyczne dla osób wykonujących charakterystykę energetyczną budynków dla celów programu.


Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, iż program CERTO umożliwia spełnienie w/w wytycznych oraz podanie szeregu wskazówek ułatwiających ich realizację.


W kolejnych akapitach przyjrzymy się poszczególnym wytycznym programu.


Charakterystykę energetyczna budynku należy wykonać z uwzględnieniem następujących wytycznych:

 • wykonać obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynku metodyka miesięczną zgodnie z normą PN-EN ISO 13790:2008 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia",

Silnik obliczeniowy CERTO został opracowany pod kątem zgodności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej (w skrócie: RMI). Jako że metodyka przedstawiona w RMI bazuje na normie PN-EN ISO 13790, to wszelkie niedoskonałości (luki, błędy, niejasności, ...) rozporządzenia zostały przez autorów programu zniwelowane w oparciu o tę normę.


RMI zawiera dwie osobne metody obliczeniowe: jedną (prostszą - zał. 5 do RMI) dla budynków ogrzewanych oraz drugą (bardziej złożoną - zał. 6 do RMI) dla budynków chłodzonych. I tak, na przykład, zgodnie z RMI przerwy w ogrzewaniu można uwzględniać jedynie w pomieszczeniach chłodzonych, natomiast w normie PN-EN ISO 13790, co wydaje się naturalne, nie ma takiego ograniczenia. Takich różnić jest zdecydowanie więcej, jednakże w CERTO ich przestrzeganie nie jest bezwzględnie wymagane, dzięki czemu użytkownik może np. - świadomie uwzględniać przerwy w ogrzewaniu w pomieszczeniach chłodzonych. Służy do tego następująca opcja obliczeniowa:

 

 

Dzięki w/w zabiegom można śmiało stwierdzić, iż CERTO jest w pełni zgodny z metodyką miesięczną wg normy PN-EN ISO 13790:2008.

 

 • straty ciepła do gruntu należy obliczać w sposób dokładny, zgodnie z normą PN-EN ISO 13370:2001 „Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania",

CERTO od samego początku obliczał tzw. ekwiwalentny współczynnik przenikania ciepła Uequiv, w sposób dokładny, tj. zgodnie z normą PN-EN ISO 13370. Jednakże same starty ciepła do gruntu były liczone w sposób uproszczony, podany w przywołanej przez RMI normie PN-EN 12831. Dla pełnej zgodności z PP, w CERTO 6.1 z modułem NFOŚiGW wprowadziliśmy obliczanie strat ciepła w sposób dokładny, zgodny z normą PN-EN ISO 13370. W praktyce zmiana ta powoduje, że w większości przypadków straty ciepła do gruntu są wyższe niż przy zastosowaniu ewidentnie je zaniżającej normy PN-EN 12831. Należy jednak pamiętać że norma PN-EN 12831 jest normą przeznaczoną do obliczania obciążenia cieplnego. Konsekwentnie umożliwiliśmy też dodawanie gruntowych liniowych mostków cieplnych do podłóg na/w gruncie oraz ścian w gruncie.

 

 

 • metoda dokładną obliczać pojemność cieplną budynku Cm,

Metoda dokładna obliczania pojemności cieplnej budynku polega na obliczeniu sumy pojemności cieplnej wszystkich elementów (tj. przegród) budynku na podstawie parametrów ich warstw (tj. zastosowanych materiałów budowlanych). Co prawda norma PN-EN ISO 13790 dopuszcza też alternatywną, uproszczoną metodę wskaźnikową, aczkolwiek nie jest ona dozwolona przez RMI i daje wyniki znacznie zaniżone, dlatego też CERTO posługuje się wyłącznie metodą dokładną. 

 

W przeciwieństwie do RMI norma PN-EN ISO 13790 nakazuje liczenie pojemności cieplnej przegrody nie tylko maksymalnie do grubości 10 cm (od strony wewnętrznej), ale też do pierwszej warstwy izolacyjnej. Dlatego też dla pełnej zgodności z normą PN-EN ISO 13790 należy włączyć w CERTO następującą opcję obliczeniową:

 

 

 • do obliczania współczynników U przegród budynku należy wykorzystywać obliczeniowe współczynniki przewodzenia ciepła Aobl materiałów, a nie wartości deklarowane AD, co dotyczy w szczególności materiałów termoizolacyjnych,

Zawarta w CERTO baza danych materiałów budowlanych opiera się w głównej mierze na załączniku krajowym NC do normy PN-EN ISO 6946 - Wartości obliczeniowe właściwości fizycznych niektórych materiałów, wyrobów i komponentów budowlanych i tym samym umożliwia wykorzystywanie obliczeniowych współczynników przewodzenia ciepła. W przypadku materiałów niezawartych w bazie danych dostarczonej z programem istnieje możliwość podawania ich parametrów we własnym zakresie.


Należy jednak pamiętać, że korekta współczynnika przewodzenia ciepła do wartości obliczeniowej powinna być dokonywana indywidualnie dostosowując wartość λobl do rzeczywistej pracy materiału w przegrodzie.

 

 • obliczyć współczynniki przenikania ciepła UW oddzielnie dla każdego okna, drzwi i przegród przeszklonych w sposób dokładny, zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1:2002 „ Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Cześć 1: Metoda uproszczona",

Do obliczania współczynników przenikania ciepła stolarki zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1 dedykowany jest program GAPi. Jednakże, jeśli okno spełnia warunki wymienione w zał. F do w/w normy - Współczynnik/przenikania ciepła okien, tj.: 

 1. o położeniu pionowym, 
 2. o wymiarach 1,23 m na 1,48 m, 
 3. o polu powierzchni ramy równym 30% lub 20% całkowitego pola powierzchni okna, 
 4. o szkleniu i typach ram jak niżej: oszklenie: Ug> = 2,l: szkło niepowlekane; Ug<=2,0: szkło o niskiej emisyjności, rama: Uf=7,0; metalowa bez przekładki cieplnej; 2,2< = Uf< = 3,8: metalowa z przekładką cieplną; Uf< = 2,0: drewniana lub PVC,
 5. z pojedynczym naświetlem,

to wystarczy skorzystać z zawartego w CERTO Estymatora UW:

 

 

Należy pamiętać o odróżnianiu okien od drzwi zewnętrznych/garażowych, dla których PP stawia odmienne wymagania:

 

 

 • wyznaczać współczynniki liniowej straty ciepła przez przenikanie We dla mostków cieplnych w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych przy wykorzystaniu obliczeń numerycznych zgodnie z normą PN-EN ISO 10211 „Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe",

RMI stwierdza, iż współczynnik liniowej straty ciepła przez przenikanie dla mostka cieplnego powinien być przyjęty wg PN-EN ISO 14683 lub obliczony zgodnie z PN-EN ISO 10211. W programie CERTO zawarto katalog mostków z pierwszej przywołanej normy, tj. PN-EN ISO 14683. Na potrzeby charakterystyki energetycznej zgodnej z rozważanym Programem Priorytetowym należy wykonać obliczenia zgodnie z PN-EN ISO 10211 - ręcznie lub w dedykowanym programie komputerowym - a następnie ich wynik przenieść do CERTO.


Należy pamiętać o odróżnianiu mostków balkonowych od pozostałych, dla których PP stawia odmienne wymagania:

 

 

 • precyzyjnie wyznaczać strumienie powietrza wentylacyjnego potrzebne do określenia współczynnika strat ciepła na wentylację, w pierwszej kolejności w oparciu o dokumentację techniczną budynku i instalacji wentylacyjnej oraz program użytkowania budynku lub lokalu mieszkalnego, a jeśli jej brak, w oparciu o obowiązujące przepisy, normę PN-83/B-03430/AZ3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania",

Norma PN-83/B-03430/AZ3:2000 przywołana jest także RMI, tak więc CERTO ją implementuje. W razie potrzeby istnieje też możliwość wprowadzenia indywidualnych strumieni powietrza wentylacyjnego w oparciu o dokumentacje techniczną oraz program użytkowania budynku.

 

 • przyjmowana do obliczeń sprawność odzysku ciepła centrali wentylacyjnej powinna być wyznaczona zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła. Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze ipowietrze-gazy spalinowe.",

W CERTO można przyjąć dowolną sprawność odzysku ciepła centrali wentylacyjnej, jednakże obliczenie jej zgodnie z przywołaną normą PN-EN 308 wydaje się leżeć w gestii producenta, a nie w zakresie kompetencji audytora. Cytując jedną z opinii producentów i dystrybutorów central wentylacyjnych: „[...] samo powołanie się na normę EN-308 należy ocenić pozytywnie. Jest to odwołanie się do jednoznacznego dokumentu i postawienie wszystkim producentom tych samych kryteriów. Oczywiście wymaga to przebadania central przez jednostki certyfikujące zgodnie z EN-308, ale podobne kryteria weryfikacji central wentylacyjnych są już stosowane w krajach europejskich, jako bardzo obiektywna metoda." [Grzegorz Grygier, Prezes Zarządu Ventermo.pl w: „Sprawność rekuperacii a wytyczne dla domów energooszczędnych z dopłatam"]

 

 • przyjąć wartości wewnętrznych zysków ciepła:
  • dla budynków jednorodzinnych o pow. do 80 m2 - 3,5 W/m2,
  • dla budynków jednorodzinnych o pow. od 80 m2 do 160 m2 - 3,0 W/m2,
  • dla budynków jednorodzinnych o pow. powyżej 160 m2 - 2,5 W/m2,
  • dla budynków wielorodzinnych - 4,5 W/m2,
  • pominąć zyski ciepła od instalacji co., c.w.u. i wentylacyjnej,

Zalecane przez Program Priorytetowy wartości wewnętrznych zysków ciepła pokrywają się z wartościami z RMI, przy czym dla budynków wielorodzinnych RMI podaje szerszy zakres, tj. od 3,2 do 6,0 W/m2. Jako że zyski ciepła od instalacji mają być pomijane, to w CERTO na zakładce „C.W.U." okna Pomieszczenie nie należy korzystać z opcji umożliwiającej uwzględnienie zysków ciepła od instalacji transportu ciepłej wody i elementów pojemnościowych występujących wewnątrz osłony izolacyjnej budynku.

 

 • precyzyjnie określić wielkość zysków ciepła od słońca: należy określić współczynniki zacienianie od sąsiadujących budynków i drzew lub innych obiektów oraz od balkonów, loggii, innych elementów konstrukcyjnych i ościeży; dla każdego okna, wg PN-EN ISO 13790:2008,

Zgodnie z RMI w budynkach ogrzewanych należy przyjmować współczynnik zacienienia wspólny dla wszystkich okien, natomiast w budynkach chłodzonych - obliczeniowy, indywidualny dla każdego okna. W CERTO przestrzeganie tej reguły nie jest bezwzględnie wymagane, dzięki czemu użytkownik może przyjąć indywidualne współczynniki zacienienia także w budynku bez chłodzenia, wg PN-EN ISO 13790:

 

 

 • przyjąć następującą metodykę obliczania powierzchni ogrzewanej: pole powierzchni podłogi przestrzeni ogrzewanej budynku liczone po wymiarach wewnętrznych, po poziomie podłogi w stanie całkowicie wykończonym z wyłączeniem nieogrzewanych piwnic, garaży lub innych nie użytkowanych części przestrzeni, z uwzględnieniem powierzchni podłogi na wszystkich kondygnacjach, jeśli jest ich więcej niż jedna. W przypadku kondygnacji ze skośnym sufitem do powierzchni ogrzewanej należy doliczyć jedynie cześć powierzchni podłogi, dla której wysokość w świetle jest równa: do 1,4 m nie wlicza się powierzchni jako użytkowej, od 1,4 m do 2,2 m - 50% powierzchni powyżej 2,2 m - 100 % powierzchni..

Podana w programie priorytetowym metodyka obliczania powierzchni ogrzewanej jest zgodna z Warunkami technicznymi i powszechnie przyjętą praktyką oraz zaleceniami autorów programu CERTO.

 

Należy przytoczyć jeszcze jedno wymaganie zawarte w Programie Priorytetowym:
Wartości współczynnika przenikania ciepła przegród nieprzezroczystych należy obliczyć zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.doliczając poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacji oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw.

podkreślając, iż CERTO umożliwia doliczenie wszystkich w/w poprawek:

 

 

Warto też zwrócić uwagę na zapis, iż sporządzając charakterystykę energetyczną budynku dla celu Programu Priorytetowego należy podać informacje dotyczące nazwy i wersji programu [komputerowego] oraz dołączyć do dokumentacji pliki wsadowe z danymi do obliczeń w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie PDF. To samo dotyczy wydruków wyników obliczeń.


Spełnienie tego wymogu zapewnia dostępny w CERTO tzw. raport z przebiegu obliczeń, zawierający wszystkie dane wejściowe, wzory i wyniki obliczeń.


Zestaw wszystkich plików i raportów oferowanych przez CERTO, które należy dołączyć do wniosku o dopłatę do kredytu, zawiera:

 • plik źródłowy .certoh
 • projektowaną charakterystykę energetyczną budynku, która od wersji CERTO 6.1 zawiera kartę z opisem zastosowanej metody obliczeniowej wraz z wykazem użytych norm i rozporządzeń
 • raport z przebiegu obliczeń: „Obliczenia - krok po kroku"
 • raport „Konstrukcja przegród" (nowy w CERTO 6.1)
 • listę sprawdzającą weryfikacji projektu budowlanego (załącznik A do wytycznych PP) (nowy w CERTO 6.1)

 

Pozostałe wymagane raporty, takie jak „Obliczenie współczynników liniowej straty ciepła przez przenikanie dla mostków cieplnych", czy „Obliczenia dla kolektorów słonecznych" należy sporządzić we własnym zakresie lub z użyciem innych, specjalistycznych programów komputerowych.


W podsumowaniu należy jeszcze raz stwierdzić, iż umiejętne, tj. zgodne z w/w wskazówkami, posłużenie się programem komputerowym CERTO umożliwia spełnienie wszystkich wytycznych dla osób wykonujących charakterystykę energetyczną budynków dla celów Programu Priorytetowego - Efektywne wykorzystanie energii - Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych.

 KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

E-mail: cieplej@cieplej.pl

Tel: +48 71 326 13 43
Fax: +48 71 326 13 22
Adres:
Pełczyńska 11
51-180 Wrocław

Katalog firm

 • Esbe

  ESBE jest czołowym europejskim producentem rozwiązań w zakresie systemó…
  Esbe
 • Klima-Therm

  Trzonem działalności firmy KLIMA-THERM  jest projektowanie systemó…
  Klima-Therm
 • Elterm

    Elterm jest czołowym polskim producentem elektrycznych kotłów…
  Elterm

Forum